JURIDISCHE MEDEDELING

 1. IDENTIFICATIE
  Deze wettelijke kennisgeving regelt het gebruik van de website WWW.SPANJECAMPER.NL (hierna HET WEB), dat eigendom is van SPANJECAMPER, S.L. (hierna EIGENAAR VAN DE WEBSITE)
  De EIGENAAR VAN DE WEBSITE, in overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli, op diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat:
  De bedrijfsnaam is: SPANJECAMPER, S.L., CIF is: B93473825, statutaire zetel: CTRA DE MIJAS S / N, 29650, MIJAS PUEBLO (MÁLAGA). Geregistreerd in het handelsregister van Malaga: TOMO 5509, FOLIO 219, LIBRO 4416, HOJA MA-133773
  Om met ons te communiceren, stellen wij verschillende contactmogelijkheden ter beschikking die we hieronder beschrijven: – Telefoon: 952486715- E-mail: INFO@SPANJECAMPER.COMAlle kennisgevingen en communicaties tussen de gebruikers en de EIGENAAR VAN DE WEBSITE worden als effectief beschouwd voor alle doeleinden, wanneer ze worden gedaan via het postadres Spanjecamper, s.l., Apartado de Correos 69, 29650 Mijas Pueblo (Malaga) of op een andere manier die hierboven is beschreven.
 2. GEBRUIKERS.
  De toegang tot en / of het gebruik van deze website van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE  maker van de site, schrijft de voorwaarde toe van GEBRUIKER, die door middel van deze toegang en / of gebruik de hierin weergegeven Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt. De bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die in dat geval verplicht zijn.
 3. GEBRUIK VAN HET PORTAAL.
  De website en zijn diensten hebben een vrije en open toegang, echter, de EIGENAAR VAN DE WEBSITE stelt het gebruik van sommige van de op haar website aangeboden diensten tot een voltooiing van het overeenkomstige formulier om een ​​gebruiker van de portal te worden.
  De gebruiker garandeert de authenticiteit en actueel karakter van alle gegevens die gecommuniceerd worden met de EIGENAAR VAN DE WEBSITE en is als enige verantwoordelijk voor onjuiste of onjuiste verklaringen.
  De gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om de inhoud en diensten van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE correct te gebruiken en niet te gebruiken voor, onder andere:
  • a) het verspreiden van inhoud van de volgende aard: crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, aanstootgevend, voorstander van terrorisme of, in het algemeen, in strijd met de wet of de openbare orde.
  • b) Het introduceren van computervirussen in het netwerk, of het uivoeren van acties uit die fouten of schade aan elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden kunnen veranderen, bederven, onderbreken of genereren; evenals de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten en het belemmeren hiervan door het enorme gebruik van computerbronnen via welke de EIGENAAR VAN DE WEBSITE zijn diensten levert.
  • c) Het proberen van toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of beperkte delen van de computersystemen van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden en, indien van toepassing, informatie eruit te halen.
  • d) De rechten van het intellectuele of industriële eigendom schenden, evenals de vertrouwelijkheid van de informatie van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE of van derden te  schenden.
  • e) Zich voordoen als de identiteit van een andere gebruiker, overheidsinstanties of een derde partij.
  • f) het reproduceren, kopiëren, verspreiden, ter beschikking stellen of anderszins openbaar te communiceren, of transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij u toestemming van de eigenaar van de daaraan verbonden rechten of wettelijk is toegestaan ​​heeft.
  • g) Gegevens verzamelen voor reclamedoeleinden en reclame van welke aard dan ook en communicatie voor verkoop of andere doeleinden van commerciële aard verzenden zonder hun voorafgaand verzoek of toestemming.
 4. PRIVACYBELEID.
  De EIGENAAR VAN DE WEBSITE wil de gebruikers en klanten informeren over haar website, het beleid ten aanzien van de behandeling en bescherming van persoonlijke gegevens van die mensen die vrijwillig de contactformulieren gebruiken om contact op te nemen met de EIGENAAR VAN DE WEBSITE evenals toegang tot zijn eigen pagina, wat inhoudt dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE
  • a) Identificatie van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling. De EIGENAAR VAN DE WEBSITE  voorzien van B93473825, informeert de gebruiker en klant van de website van het bestaan ​​van een record van geautomatiseerde activiteiten van persoonsgegevens KLANTEN genoemd, waarbij persoonlijke gegevens van de gebruiker en de klant worden verzameld en opgeslagen met u te communiceren om uw verzoek te behandelen.
  • b) Actualisering van het beleid. De EIGENAAR VAN DE WEBSITE kan zonder kennisgeving dit privacybeleid veranderen en indien nodig aan te passen bij elke verandering in de wetgeving, regelgeving, jurisprudentie, administratief of wegens om aanpassingen in het beleid of door gewijzigde instructies van het Spaanse Agentschap voor de Gegevensbescherming of gewijzigde wet aan te passen waarbij dit zal worden gepubliceerd  op de website van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE.
   Voor al het bovenstaande beveelt de EIGENAAR VAN DE WEBSITE gebruikers aan om periodiek dit beleid te lezen om de wijzigingen te kennen die erin zijn aangebracht.
  • c) Doel van het activiteitenregister.
   De EIGENAAR VAN DE WEBSITE vraagt de gebruiker website geen informatie over internetgebruikers die de website bezoeken doch louter identificerende gegevens en de communicatie van persoonsgegevens door de gebruiker aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE kan alleen ​plaats vinden wanneer zij vrijwillig de contactformulieren of andere communicatiemiddelen te gebruiken om met de EIGENAAR VAN DE WEBSITE contact op te nemen, omdat in deze gevallen de verwerking van de gegevens onvermijdelijk en impliciet is binnen het communicatiesysteem. Voor deze gevallen en die in de volgende sectie, informeert de entiteit de klant dat de dataverwerking wordt uitgevoerd voor de volgende doeleinden: Voor het uitvoeren van alle procedures tot het kunnen realiseren van offertes en aanbiedingen, contractering, inkoop en dienstverlening door de EIGENAAR VAN DE WEBSITE en naar het bedrijf waartoe deze behoort of in zijn geval naar de belanghebbende die daarom verzoekt. Evenals het beantwoorden en beantwoorden en afhandelen van de ontvangen berichten en die van commerciële prospectie om gebruikers op de hoogte te houden van eventuele promotionele acties.
  • d) Toestemming.
   Het is hierbij gemeld dat wanneer de gebruiker op dat moment geen handelsbetrekkingen heeft onderhouden met de eigenaar van de website, het sturen van een e-mail of een brief naar de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, met vermelding van andere persoonsgegevens, die gebruiker hun vrije, ondubbelzinnige toestemming, specifiek, geïnformeerd en uitdrukkelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens door de EIGENAAR VAN DE WEBSITE  zal geven met betrekking op de hierboven uiteengezette doeleinden, evenals uw communicatie behandelen of documentatie verzenden.Met hetzelfde doel, informeert de eigenaar van de website dat als de gebruiker of klant een e-mail stuurt of informatie meedeelt aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE persoonlijke gegevens deze door de betreffende persoon wordt behandeld ongeacht hun positie in een bedrijf, hetzij als beheerder, vertegenwoordiger, manager, agent en / of welk een andere positie als contactpersoon in het bedrijf, en is het duidelijk dat deze mededeling behelst dat het door de gebruiker toestemming wordt verleend tot behandeling van de gegevens, van karakter eenduidig, specifiek, geïnformeerd en een uitdrukkelijke toestemming is voor de verwerking van persoonsgegevens door de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, met het betrekking op bovenstaande.
  • e) Identificatie van de ontvangers met betrekking tot wie de EIGENAAR VAN DE WEBSITE voornemens is om opdrachten uit te voeren of toegang tot gegevens voor rekening van derden.De eigenaar van de website stelt zich enkel ten doel om datacommunicatie of afdragen of informatie over te dragen en / of  uit te voeren als gevolg van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna: RGPD) teneinde zijn verplichtingen na te komen met overheden, organisaties of personen die rechtstreeks verband houden met de EIGENAAR VAN DE WEBSITE  waarbij in overeenstemming met de geldende wetgeving in elk onderwerp en op elk gewenst moment of in gevallen waarin u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.Ook zal de EIGENAAR VAN DE WEBSITE de gebruiker informeren over elke noodzakelijke overdracht van gegevensoverdracht om uit te voeren, wanneer de RGPD daarin voorziet, daarbij de gebruiker informerend op een uitdrukkelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige wijze over de wijze van het doel waartoe de gegevens zullen worden gebruikt en de aard van de overgedragen gegevens, of in voorkomend geval, wanneer de RGPD dit vereist, zal een specifieke en geïnformeerde toestemming worden gevraagd aan de gebruiker.De EIGENAAR VAN DE WEBSITE informeert de gebruiker en de klant echter dat elke verwerking van persoonlijke gegevens onder de wetgeving die in Spanje van kracht valt met betrekking tot gegevensbescherming, opgesteld door de RGPD en zijn aanvullende en ontwikkelingsregelingen. In deze zin is de EIGENAAR VAN DE WEBSITE alleen verantwoordelijk en garandeert hij de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de gebruiker via de webpagina worden opgevraagd.
  • f) Kwaliteit van de gegevens.
   De eigenaar van de website waarschuwt de gebruiker dat, tenzij het bestaan ​​van een wettelijk opgerichte vertegenwoordiging, geen enkele gebruiker de identiteit van een andere persoon mag gebruiken en hun persoonsgegevens te communiceren, zodat de gebruiker te allen tijde er rekening mee dient te houden om alleen gegevens af te geven die de persoonlijke gegevens van de gebruiker bevatten die overeenkomen met hun eigen identiteit en die geschikt, pertinent, actueel, exact en waar zijn.Voor dergelijke doeleinden is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor enige schade, direct en / of indirect veroorzaakt aan derden of de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, voor het gebruik van persoonlijke gegevens van een andere persoon of hun persoonlijke gegevens wanneer ze onwaar zijn, foutief, niet actueel, ontoereikend of irrelevant. Ook de gebruiker die de peroonlijke gegevens gebruikt van een derde partij  is aansprakelijk is om de hem geldende meldingsplicht van informatie volgens de RGPD regels wanneer de persoonsgegevens niet zijn verkregen van de betrokkene zelf, en / of de gevolgen hiervan te aanvaarden van het informeren in deze.
  • g) Uitoefening van de rechten van toegang, rectificatie, beperking van de behandeling, overdraagbaarheid, annulering, oppositie van de behandeling en onderdrukking van de gegevens.heid om hun recht op toegang, rectificatie, beperking behandeling, draagbaarheid, verzet tegen de behandeling en de annulering van hun gegevens en het recht om een ​​klacht in te dienen uit te oefenen met de Autoriteit bestuurt door te schrijven de eigenaar van de website op het volgende adres: CTRA MIJAS S / N, 29650, MIJAS VILLAGE (MÁLAGA) per e-mail gericht aan
  • h) Veiligheidsmaatregelen genomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
   De eigenaar van de website informeert de gebruiker dat, in overeenstemming met de bepalingen van RGPD, de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen en het voorkomen van wijziging, verlies, behandeling of toegang ongeautoriseerde toegang, rekening houdend met de staat van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan ze zijn blootgesteld. Evenzo garandeert de EIGENAAR VAN DE WEBSITE de gebruiker de vervulling van de plicht tot beroepsgeheim met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de gebruikers en de plicht om ze te bewaren.
  • i) Meer informatie over privacybeleid.
   Als u meer informatie wilt over ons privacybeleid, kunt u klikken op de volgende link op onze website https://www.spanjecamper.nl/privacy/
 5. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM:
  Volgens de bepalingen van de huidige wetgeving inzake intellectuele eigendom zijn uitdrukkelijk verboden de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de wijze van beschikbaarstelling, de gehele inhoud of een deel ervan, zoals teksten en foto’s, uitdrukkelijk verboden. afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, evenals het grafische ontwerp en de broncodes van deze website, voor commerciële doeleinden, op elk medium en met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE.
  De volledige inhoud van de website vormt een werk waarvan het eigendom toebehoort aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, zonder welke enig exploitatierecht aan de gebruiker kan worden overgedragen, buiten dat wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van de website.
  Kort gezegd, gebruikers die toegang hebben tot deze website kunnen de inhoud bekijken en, in voorkomend geval, toestemming geven voor privé-kopieën op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen niet worden overgedragen aan derden, noch worden geïnstalleerd op servers die zijn verbonden met netwerken, of onderworpen aan geen enkele vorm van commerciële exploitatie.
  Alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website verschijnen, zijn het eigendom van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE, zonder dat het gebruik of de toegang ertoe de gebruiker enig recht op deze website toekent.
  Het opzetten van een hyperlink koppeling niet dat in ieder geval het bestaan ​​van de betrekkingen tussen de EIGENAAR VAN DE WEBSITE en de eigenaar van de website, waarin zij is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door de EIGENAAR VAN DE WEBSITE van de inhoud of diensten. Personen die van plan zijn een hyperlink te maken, moeten vooraf schriftelijk toestemming vragen aan de EIGENAAR VAN DE WEBSITE  In ieder geval zal de hyperlink alleen toegang tot de home-pagina of homepage van onze website mogelijk te maken zal de gebruiker zich dienen te onthouden van verklaringen of valse, verkeerde of onjuiste verklaringen over de eigenaar van de website, of illegale inhoud bevatten, in tegenstelling goede gewoonten en openbare orde.
  De EIGENAAR VAN DE WEB is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker geeft van de materialen en content die op deze website beschikbaar worden gesteld of voor de acties die hij uitvoert op basis van deze materialen en content.
 6. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID
  De inhoud van deze website is van algemene aard en is alleen voor informatieve doeleinden, zonder gegarandeerde toegang tot alle inhoud of de volledigheid, juistheid, de geldigheid, actuele aard of geschiktheid voor een bepaald doel is volledig gegarandeerd.
  De EIGENAAR VAN DE WEBSITE sluit, voor zover toegestaan ​​door de wet, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit:
  • a) Het onvermogen om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, juistheid, volledigheid en / of actualiteit van de inhoud en het bestaan ​​van fouten en gebreken van welke aard dan ook van de inhoud verzonden, verspreid, opgeslagen, ter beschikking gesteld die welke zijn benaderd via de website of de aangeboden diensten.
  • b) De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen veroorzaken.
  • c) Het niet naleven van de wetten, goede trouw, de openbare orde, het verkeer en maakt gebruik van deze juridische kennisgeving als gevolg van verkeerd gebruik van de website. In het bijzonder bij wijze van voorbeeld, de eigenaar van de site is niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden die de rechten van intellectuele eigendom, handelsgeheimen, recht op eer, persoonlijke en familiale privacy en het imago, schenden evenals de voorschriften inzake oneerlijke concurrentie en illegale reclame.
 7. WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN EN DUUR:
  De EIGENAAR VAN DE WEBSITE kan op elk moment de voorwaarden die hier worden bepaald wijzigen, naar behoren gepubliceerd zoals ze hier worden weergegeven. De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden zal gebaseerd zijn op hun blootstelling en zal van kracht zijn totdat ze worden gewijzigd door een andere versie die naar behoren is gepubliceerd.
 8. LINKS
  De EIGENAAR VAN DE WEBSITE wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die buiten dit web valt en wordt niet rechtstreeks beheerd door onze webmaster. De functie van de links die op deze website verschijnen, zijn uitsluitend bedoeld om de gebruiker te informeren over het bestaan ​​van andere bronnen die de inhoud van deze website waarschijnlijk zullen uitbreiden. De EIGENAAR VAN DE WEBSITE garandeert niet of is niet verantwoordelijk voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites en suggereert nooit noch nodigt uit of raadt het bezoek aan, en is dus niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat. De EIGENAAR VAN DE WEBSITE is niet verantwoordelijk voor het opzetten van hyperlinks door derden.
 9. RECHT VAN UITSLUITING:
  De EIGENAAR VAN DE WEBSITE behoudt zich het recht voor om de toegang tot de portal en / of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving, op zijn eigen verzoek of van een derde partij, aan die gebruikers die niet voldoen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Portal.
 10. ALGEMEEN.
  In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die de onwettigheid onthullen van het gebruik van enige inhoud en / of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina’s die zijn opgenomen of toegankelijk via de website, dient deze een kennisgeving naar de EIGENAAR VAN DE WEBSITE te sturen, waarbij hij zich naar behoren identificeert, de vermeende overtredingen vermeldt en uitdrukkelijk en onder zijn verantwoordelijkheid verklaart dat de verstuurde informatie in de kennisgeving juist is.
 11. PUBLICATIES.
  De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, komt niet in de plaats van de juridische reclame voor wetten, voorschriften, plannen, algemene bepalingen en handelingen die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële tijdschriften van de overheidsdiensten, die het enige instrument vormen dat getuigt van de authenticiteit en inhoud. De informatie die beschikbaar is op deze website moet als een leidraad worden opgevat.
 12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
  Deze voorwaarden zullen worden beheerst of geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving in zaken die niet uitdrukkelijk zijn vastgelegd. De aanbieder en de gebruiker komen overeen om elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de levering van de producten of diensten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, voor te leggen aan de rechtbanken en tribunalen van het adres van de gebruiker.
  In het geval dat de gebruiker zijn woonplaats buiten Spanje heeft, zien de aanbieder en de gebruiker uitdrukkelijk af van een ander forum en leggen het aan de rechtbanken en tribunalen gevestigd in de woonplaats en adres van de EIGENAAR VAN DE WEBSITE voor.

Bovenstaande tekst is een vertaling van de enige rechtsgeldige tekst van de in het Spaanse opgestelde NOTA LEGAL, zie onder. Uit de Nederlandse vertaling kunnen geen rechten worden ontleend.

 
 1. IDENTIFICACION
  El presente aviso legal regula el uso del sitio web IBEROCAMPER.COM / WWW.SPANJECAMPER.NL (en adelante, LA WEB), del que es titular SPANJECAMPER,S.L. (en adelante, PROPIETARIO DE LA WEB)
  El PROPIETARIO DE LA WEB, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, le informa que:
  Su denominación social es: SPANJECAMPER, S.L
Su CIF es: B93473825
Su domicilio social está en: CTRA DE MIJAS S/N, 29650, MIJAS PUEBLO (MÁLAGA).
Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga: TOMO 5509, FOLIO 219, LIBRO 4416, HOJA MA-133773
  Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:
- Teléfono: 952486715
- Correo electrónico: INFO@SPANJECAMPER.NL
  Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y el PROPIETARIO DE LA WEB se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o cualquier otro medio de los detallados anteriormente.
 2. USUARIOS.
  El acceso y/o uso de este portal del PROPIETARIO DE LA WEB, creadora del sitio, atribuye la condición de USUARIO, al que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento.
 3. USO DEL PORTAL.
  El sitio web y sus servicios, son de acceso libre y gratuito, no obstante, el PROPIETARIO DE LA WEB condiciona la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la previa cumplimentación del correspondiente formulario, para convertirse en usuario del portal.
  El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique al PROPIETARIO DE LA WEB y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.
  El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios del PROPIETARIO DE LA WEB y a no emplearlos para, entre otros:
  1. Difundir contenidos, delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo,ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público.
  2. Introducir en la red virus informáticos, o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos del PROPIETARIO DE LA WEB o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales el PROPIETARIO DE LA WEB presta sus servicios.
  3. Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas de los sistemas informáticos del PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros y, en su caso, extraer información.
  4. Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidaddelainformacióndel PROPIETARIODELAWEBodeterceros.
  5. Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un tercero.
  6. Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos, o ello resulte legalmente permitido.
  7. Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras, de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento.
  8. Identificación del responsable del tratamiento.
   El PROPIETARIO DE LA WEB, provista de B93473825, informa al usuario y cliente de su página Web de la existencia de un registro de actividades automatizado de datos personales denominado CLIENTES, donde se recogen y almacenan los datos personales que el usuario y el cliente le comunican a fin de gestionar su solicitud.
  9. Actualización de las políticas.
   El PROPIETARIO DE LA WEB modificará, sin previo aviso, la presente política de privacidad siempre que sea necesario para adecuar la misma a cualquier cambio legislativo, reglamentario, jurisprudencial, administrativo o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia de Protección de Datos u objeto legítimo de cualquier modificación de esta política, no obstante lo anterior, será publicada y advertida en la página Web del PROPIETARIO DE LA WEB.
   Por todo lo anterior, el PROPIETARIO DE LA WEB, recomienda a los usuarios la lectura periódica de estas políticas con el fin de poder conocer los cambios que en las mismas se efectúen.
  10. Finalidad del Registro de actividades.
   El PROPIETARIO DE LA WEB no solicita en su página Web, datos a los internautas que la visiten, salvo datos meramente identificativos, por lo tanto, la comunicación de datos personales por el usuario al PROPIETARIO DE LA WEB a través de su página Web únicamente puede entenderse que tendrá lugar cuando éstos voluntariamente utilicen el servicio de formulario de contacto u otras vías de comunicación para ponerse en contacto con el PROPIETARIO DE LA WEB, dado que en estos casos el tratamiento de los datos es inevitable e implícito al sistema de comunicación. Para estos casos y los descritos en el siguiente apartado, la entidad, informa al cliente que el tratamiento de los datos se realiza con las siguientes finalidades: Llevar a cabo todas las gestiones relacionadas con la elaboración de presupuestos, contratación y prestación de servicios del PROPIETARIO DE LA WEB, a la empresa a la que pertenece o en su caso al interesado que lo solicite. Así como atender y contestar las comunicaciones recibidas y las de prospección comercial para mantener informado a los usuarios de eventuales promociones.
  11. Consentimiento.
   Se informa que, cuando el usuario no mantenga relaciones comerciales con el PROPIETARIO DE LA WEB, y realice el envío de un correo electrónico o una comunicación al PROPIETARIO DE LA WEB, indicando otros datos personales, dicho usuario estará dando su consentimiento libre, inequívoco, específico, informado y expreso para el tratamiento de sus datos personales por el PROPIETARIO DE LA WEB, con las finalidades establecidas anteriormente, así como atender su comunicación o enviar documentación.
   A los mismos efectos, el PROPIETARIO DE LA WEB informa que, si el cliente envía un correo electrónico o comunica al PROPIETARIO DE LA WEB sus datos personales en razón del cargo que ocupa en una empresa, ya sea como administrador, gerente, representante y/o cualquier otro cargo como persona de contacto en la empresa, se entenderá que tal comunicación conlleva la prestación de su consentimiento libre, inequívoco, específico, informado y expreso para el tratamiento de sus datos personales por el PROPIETARIO DE LA WEB, con las finalidades establecidas anteriormente.
  12. Identificación de los destinatarios respecto de los que el PROPIETARIO DE LA WEB tenga previsto la realización de cesiones o acceso a datos por cuenta de terceros.
   El PROPIETARIO DE LA WEB únicamente tiene prevista la realización de cesiones o comunicaciones de datos que en razón al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD) deba realizar para atender sus obligaciones con las Administraciones Públicas, Organismos o personas directamente relacionadas con el PROPIETARIO DE LA WEB, en los casos que así se requiera de acuerdo con la Legislación vigente en cada materia y en cada momento o en los supuestos en que haya consentido expresamente.
   Igualmente el PROPIETARIO DE LA WEB pone en conocimiento del usuario, que cualquier otra cesión de datos que deba realizar, será puesta en su conocimiento cuando así lo prevea el RGPD, informándole de modo expreso, preciso e inequívoco de los destinatarios de la información, de la finalidad a que se destinarán los datos, y de la naturaleza de los datos cedidos, o en su caso, cuando el RGPD lo establezca, previamente, se solicitará el consentimiento inequívoco específico e informado al usuario.
   No obstante, el PROPIETARIO DE LA WEB informa al usuario y al cliente, que cualquier tratamiento de datos personales, se sujeta a la legislación vigente en España en materia de protección de datos, establecida por el RGPD y su normativa complementaria y de desarrollo. En este sentido, el PROPIETARIO DE LA WEB sólo es responsable y garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal que solicite al usuario a través de la página Web.
  13. Calidad de los datos.
   El PROPIETARIO DE LA WEB advierte al usuario, que salvo la existencia de una representación legalmente constituida, ningún usuario puede utilizar la identidad de otra persona y comunicar sus datos personales, por lo que el usuario en todo momento deberá tener en cuenta que, sólo puede incluir datos personales correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A tales efectos, el usuario será el único responsable frente a cualquier daño, directo y/o indirecto que cause a terceros o al PROPIETARIO DE LA WEB, por el uso de datos personales de otra persona, o sus propios datos personales cuando sean falsos, erróneos, no actuales, inadecuados o impertinentes. Igualmente el usuario que utilice los datos personales de un tercero, responderá ante éste de la obligación de información establecida en el RGPD para cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del propio interesado, y/o de las consecuencias de no haberle informado.
  14. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Limitación del tratamiento, Portabilidad, Cancelación, Oposición del tratamiento y Supresión de los datos.
   El PROPIETARIO DE LA WEB informa al usuario de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Controla mediante escrito dirigido al PROPIETARIO DE LA WEB en la siguiente dirección: CTRA DE MIJAS S/N, 29650, MIJAS PUEBLO (MÁLAGA) mediante correo dirigido a INFO@SPANJECAMPER.NL , adjuntando en ambos casos su DNI o tarjeta de identidad
  15. Uso de formularios para la recogida de datos personales.
   En los formularios de contacto existentes en la web, donde se recogen datos de carácter personal, el usuario deberá consentir de manera expresa y con carácter previo al envío de los mismos, la aceptación y conocimiento de la política de privacidad mediante la cumplimentación del check “he leído y acepto la política de privacidad”, y a cuyo contenido podrá tener acceso mediante el enlace adjunto que le remitirá el presente aviso legal. Si el campo check no fuere marcado por el usuario, no se realizará el envío de los datos contenidos en dichos formularios.
  16. Medidas de seguridad adoptadas con relación al tratamiento de los datos personales.
   El PROPIETARIO DE LA WEB informa al usuario que, de conformidad con lo dispuesto en el RGPD, ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. Igualmente el PROPIETARIO DE LA WEB garantiza al usuario el cumplimiento del deber de secreto profesional respecto de los datos personales de los usuarios y del deber de guardarlos.
  17. Más información sobre política de privacidad.
   Si quiere obtener mayor información sobre nuestra política de privacidad puede pinchar en el siguiente enlace de nuestro sitio web https://www.spanjecamper.nl/privacy/POLITICA DE PRIVACIDAD.
   El PROPIETARIO DE LA WEB quiere poner en conocimiento de los usuarios y clientes de su página Web, la política llevada a cabo respecto al tratamiento y protección de los datos de carácter personal de aquellas personas que voluntariamente utilizan los formularios de contacto para contactar con el PROPIETARIO DE LA WEB, así como el acceso a su página propia, que impliquen la comunicación de sus datos personales al PROPIETARIO DE LA WEB.
 4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
  En virtud de lo dispuesto a la legislación vigente reguladora de la Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización del PROPIETARIO DE LA WEB.
  Todos los contenidos del sitio web, constituyen una obra cuya propiedad pertenece al PROPIETARIO DE LA WEB, sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos, más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web.
  En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni sean objeto de ningún tipo de explotación comercial.
  Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el sitio web son propiedad del PROPIETARIO DE LA WEB, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos.
  El establecimiento de un híper enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre el PROPIETARIO DE LA WEB y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte del PROPIETARIO DELA WEB de sus contenidos o servicios. Aquellas personas que se propongan establecer un híper enlace, previamente deberán solicitar autorización por escrito al PROPIETARIO DE LA WEB. En todo caso, el hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la home-page o página de inicio de nuestro sitio web, asimismo deberá abstenerse de realizar manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre el PROPIETARIO DE LA WEB, o incluir contenidos ilícitos, contrarios a las buenas costumbres y al orden público.
  El PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales puestos a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.
 5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD
  El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo específico.
  El PROPIETARIO DE LA WEB excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:
  1. La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición a los que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.
  2. La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.
  3. El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo ejemplificativo, el PROPIETARIO DE LA WEB no se hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.
 6. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN:
  El PROPIETARIO DE LA WEB podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.
 7. ENLACES
  El PROPIETARIO DE LA WEB declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. La función de los links que aparecen en esta web, exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. El PROPIETARIO DE LA WEB no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados. Ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. El PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.
 8. DERECHO DE EXCLUSIÓN:
  El PROPIETARIO DE LA WEB se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso del Portal.
 9. GENERALIDADES.
  En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá enviar una notificación al PROPIETARIO DE LA WEB, identificándose debidamente, especificando las supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo su responsabilidad que la información proporcionada en la notificación, es exacta.
 10. PUBLICACIONES.
  La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal de las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas, que constituyen el único instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La información disponible en este sitio web debe entenderse como una guía.
 11. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
  Estas condiciones se regirán o interpretarán conforme a la legislación española en aquello que no esté expresamente establecido. El prestador y el usuario, acuerdan someter cualquier controversia que pudiera suscitarse de la prestación de los productos o servicios objeto de éstas Condiciones, a los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario.
  En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, el prestador y el usuario, renuncian expresamente a cualquier otro foro, sometiéndose a los Juzgados y Tribunales del domicilio del PROPIETARIO DE LA WEB.